Skolecheferne Martin Tinning, Michael Mariendal, Erik Pedersen og Hans Andresen
Alle elever skal lære at lære mere

Formål og værdier

Skolecheferne Martin Tinning, Michael Mariendal, Erik Pedersen og Hans Andresen
Alle elever skal lære at lære mere

Formål og værdier

Videndeling og et større fællesskab

Vi vil bruge indsatsen til at lære og videndele på tværs af de fire kommuner og 52 skoler. Vi vil sammen opbygge en endnu højere kapacitet hos ledere og medarbejdere til at lære eleverne at lære mere. Vores fire kommuner har før haft gode samarbejder på tværs af kommunegrænserne. Vi vil i dette samarbejde bruge både den enkelte kommunes særlige styrkeområder og vores fælles udfordringer til at være nysgerrige og udfordre vores måder at lære, dele viden og udvikle os på.

 

Vi kan og skal lære af hinanden

A.P. Møller Fonden støtter projektet med bidragsmidler. Vi søgte midler til ”Et firkommunalt udviklingsprojekt i Folkeskolen”, men det er vigtigt for os at understrege, at dette ikke er et midlertidigt projekt, men en uddannelse, der skal øge vores viden om, hvad der virker og bidrager mest muligt til elevers læring.

Det er en uddannelse i, hvordan vi kan indarbejde det, vi lærer i vores praksis på alle vores skoler. Det er en uddannelse for alle - medarbejdere og ledere - i vores fire skolevæsener. Fra hver vores jobfunktion skal vi bidrage til at lære alle børn mere, og det gør vi bedst, når vi hjælper hinanden med at blive klogere. Vi har forskellige skolekulturer i vores kommuner, og det ser vi som en styrke, der kan bidrage til, at vi stiller  nysgerrige og udviklende spørgsmål til hinandens måde at gøre tingene på. Spørgsmål, der kan gøre os klogere på hver vores praksis.

 

Synlig læring i vores kommuner

Vores udgangspunkt er en tro på, at vi kan blive endnu dygtigere til at understøtte alle elevers læring og udvikling. Vi vil arbejde systematisk ud fra evidensbaseret viden for at skabe ændringer i vores praksis, der kan forbedre elevernes læringsvilkår. Det gælder både for de elever, som vi i dag har svært ved at løfte, og for de, der klarer sig fint, samt for de, der savner endnu flere udfordringer.

Vi vægter, at elever og medarbejdere trives i deres arbejde med læring, og derfor vil vi gerne skabe et læringsmiljø for elever og medarbejdere, hvor der er arbejdsglæde, og hvor det er tilladt at fejle, når man er undervejs i en læringsproces.

 

 

Evidensbaseret viden, trivsel og læring

Vi er overbeviste om, at udgangspunktet i evidensbaseret viden og de tilgange, der knytter sig til en ’synlig læringsskole’, vil gøre skolen til en endnu bedre arbejdsplads og til et sted, hvor man lærer og udvikler sig hele tiden - også når man er voksen.

Vi løber ikke tør for mål, for ambitionen er hele tiden at flytte målstregen i takt med, at vi bliver dygtigere. Vi skal udvikle en kultur på vores skoler, der ønsker og trives med læring.

 

En tilgang til læring

Synlig læring er ikke en bestemt metode, men en række af tilgange til læring, der har vist sig at have stor betydning for læring. Den faktor, der har størst betydning for elevernes læring, er deres egen evne til at forholde sig refleksivt til denne. Vi, medarbejdere og ledere, skal ligesom eleverne tænke over vores læring og udvikle os gennem professionelle samtaler. Vi skal have skolekulturer, hvor alle altid har forskellige udviklingspartnere, der kan bidrage med feedback undervejs i processen; kolleger, team, ledere, impact coaches, elever m.fl. Vi skal i de kommende år udvikle et fælles sprog til at tale om læring.

Vi skal lære mere om læring, og vi skal vide mere om, hvordan vi tilrettelægger læringsprocesser og didaktiserer viden, giver formativ feedback og skaber de bedst mulige vilkår for læring.
Vi skal udvikle en praksis med løbende indsamling af relevante data og viden om, hvordan den enkelte elev udvikler sig, og bruge dette i den daglige tilrettelæggelse af læringsprocesser.

 

Projektets succeskriterier

  • Alle elever skal lære mere
  • Bedre resultater til afgangsprøver og i nationale test
  • Andel af dygtigste elever skal øges
  • Andel af svageste elever skal reduceres


Derudover...

Udvikling af redskaber, hvor elever, medarbejdere, forældre og ledelse kan følge den enkelte elevs progression.

En skoleledelse, der er tydelig på skolens opgave og værdier, der kan understøtte en læringskultur, der er optaget af elevernes udbytte af deres skolegang og samarbejder om udvikling af deres praksis.

Et professionelt miljø, der sætter professionel læring i højsædet og løbende aflæser effekten af sin praksis i forhold til elevernes udvikling i et forpligtende samarbejde om fortløbende udvikling af praksis.

Et læringsmiljø, hvor eleverne er optaget af deres læring og er bevidste om deres læringsmål, metoderne til at nå dertil og løbende modtager feedback.

 

Stolthed

Når vi udvikler en endnu større bevidsthed og et fælles sprog om læring, læringsforløb, læringsprocesser og læringsmiljøer, kan vi endnu bedre synliggøre det høje faglige niveau, vi har i vores daglige arbejde på skolerne. Vi har meget at være stolte af, og vi kan få endnu mere professionel stolthed ved at lære og ved at samarbejde om at synliggøre læring for eleverne og for omverdenen.

 

De fælles værdier

Vi har nogle fælles værdier i projektet, der ligger til grund for vores samarbejde om synlig læring. Værdierne er ligeværd, nysgerrighed, mod og tro på den enkeltes kapacitet. Disse værdier skal være retningsgivende for vores samarbejde på tværs af kommunerne.

 

Ligeværd

... betyder, at alle børn skal have lige mulighed for at lære mere uanset, hvem de er og hvilke forudsætninger, de møder os med. Eleverne møder vores skoler med forskellig ballast og forudsætninger. Vores opgave er at møde eleverne der, hvor de er og sikre, at det enkelte barn får de bedst mulige vilkår for læring.

Ved at tage det standpunkt, at alle børn kan lære mere, stiller vi endnu højere krav til os selv om at se og imødekomme det enkelte barns behov for læring og udvikling.

Ingen elever skal overses, og ingen skal mangle udfordringer. 

 

Nysgerrighed

... er vores trang til at undersøge noget nærmere. Det er en medfødt motivation for næsten alle mennesker, og det er skolens opgave at fastholde og udvikle denne motivation og nysgerrighed gennem skolens aktiviteter.

Nysgerrighed er en bærende værdi for vores uddannelse i synlig læring. En værdi, der gælder for både børn og voksne, og som både er en læringsstrategi og en tilgang til at håndtere forandringer.

Vi skal selv turde stille spørgsmål, vi ikke kender svarerne på, og vi skal træne eleverne i at eksperimentere, formulere hypoteser, stille spørgsmål og arbejde systematisk med at finde svarene.

 

Mod

... har vi brug for - børn som voksne - når vi skal gøre noget, vi ikke plejer.
Vi skal turde fejle undervejs i læringsprocesser og have mod til at lade andre mennesker bidrage til vores læring. Vi skal have mod til at fortælle, hvad der er svært, til at lytte og til at afprøve den feedback, vi får undervejs.

Synlig læring gør synlig. Det, der skal læres bliver synligt, måden det skal læres på bliver synlig, og målene bliver synlige. Derfor skal vi skabe et læringsmiljø præget af tillid, der giver os mulighed for at stille spørgsmål til hinandens praksis og til at turde udfordre hinandens standpunkter.

 

Kapacitet

Vi tror på, at alle børn har kapaciteten til at lære. Vi har høje forventninger for hvert eneste barn i vores fire kommuner, og vi ved, at hvert eneste barn er unikt og har sin egen læringsvej.

Det er vores opgave at sikre, at hvert enkelt barn får lov til at udnytte sine unikke kapaciteter og nå sit potentiale. Vi gør os umage for, at alle børn hver dag kan gå hjem fra skole med en oplevelse af at kunne noget i dag, som de ikke kunne i går.