Synlig læring - ordbog

Synlig læring - ordbog

Synlig læring - ordbog

Synlig læring - ordbog

Vi har samlet en række centrale begreber i synlig læring og defineret dem. Ordbogen vil løbende blive opdateret og udviddet. Der er en del engelske ord og begreber, vi endnu ikke har fået lavet meningsfyldte danske oversættelser til. Derfor bibeholder vi de engelske, indtil vi har noget, der kan dække på dansk.

 

Baselineundersøgelse

4kommunesamarbejdet startede med Baselineundersøgelsen, der kortlagde alle 52 skolers individuelle vilkår i forhold til kultur og faglige resultater. Undersøgelsen har til formål at give hver enkelt skole indsigt i, hvordan og i hvilket omfang synlig læring indgår i den nuværende undervisningspraksis. Dermed får skolerne et unikt indblik i, hvad de skal fokusere på fremover for at styrke den synlige læring blandt eleverne.

Challenging Learning
Challenging learning er en engelsk konsulentvirksomhed, der arbejder for mere effektiv læring i skoler og daginstitutioner. Challenging Learning er startet af James Nottingham i 2005 og er leverandører af kompetenceudvikling og intern evaluering i 4kommunesamarbejdet.

Læs mere på Challenginglearning.com

Vi er nysgerrige over egen praksis forundringEffektstørrelser
Et tal der udtrykker, hvor stor en forskel en bestemt indsats gør i elevens læring.

Evaluator
Lærere og ledere, der løbende evaluerer effekten af undervisningen og elevernes læring.

Evalueringskompetent
At være i stand til at tale om og evaluere egen indsats og fremgang.

Evidensbaseret
I synlig læring arbejder man ud fra forskning og viden om, hvilke læringsstrategier, der har større eller mindre effekt på elevernes læring.

Evidence into Action
Lederuddannelse, hvor alle skoleledere bliver klædt på til at varetage den ledelsesmæssige rolle og opgave i forhold til projektets hovedmål ’Alle elever skal lære at lære mere’.

Forandringsagent
Læreren har den største indflydelse på elevernes læring og er dermed forandringsagent.

Foundation day
På Foundation day i august 2015 blev alle 3.000 lærere og pædagoger introduceret til det samlede projekt.

Inside Series uden augustInside Series
Tematiske workshops for dele af medarbejderstaben. Temaerne er som udgangspunkt fordel på:

 • Den synligt lærende elev
 • Feedback
 • SOLO-taksonomi
 • At arbejde med data

De deltagende medarbejdere har til opgave at vidensdele og give sparring til deres kolleger efter deltagelse i en workshop.

Know thy impact” (Citat af John Hattie)
Det er afgørende, at lærere og pædagoger er opmærksomme på den effekt, deres indsats har på elevernes læring. Der er ingen garanti for, at ellers velprøvede metoder vil have samme effekt i alle sammenhænge. Sætningen er derfor en central læresætning i principperne om synlig læring.

Kommunal Impact Coach (KIC)
Sparringspartner for projektlederen og dermed med-rådgivere for styregruppen.
KIC’er har desuden ansvarsopgaver i indsatsen, som fx tilrettelæggelse af kick-off’s, ledelse af delprojekter og indsamling af gode praksiseksempler til projekt- og styreteamet eller til en bredere kommunikation.

Kooperativ læring
Undervisning, hvor eleverne samarbejder efter bestemte principper med læring som mål.
Her er alle elever i dialog og får sparring og feedback af hinanden.

Mindframes 
Se Tankesæt

LIC ordbogLokal Impact Coach (LIC)
En lokalt forankret pædagogisk medarbejder.
En LIC er rollemodel og sparringspartner for sine kolleger, hvilket indebærer, at han/hun  er fortrolig med hovedbegreber og forståelser i forbindelse med synlig læring på skolerne. En LIC er uddannet til at varetage opgaven og er desuden i netværk med de i alt 190 LIC’ere i de fire kommuner.

Læringseffekt
Al skolegang har en effekt på elevernes læring. Der er ikke desto mindre betydelig statistisk belæg for at hævde, at noget har større effekt end andet.
John Hatties forskning viser, at bestemte udefrakommende påvirkninger har forskellig effekt på elevers læring. Eksempler på påvirkninger kan være

 • Lærerens troværdighed
 • Kammeraters indflydelse
 • Feedback
 • Hjemmemiljø

Læreren kan bruge sin viden om de forskellige påvirkningers effekt til at strukturere undervisningen til fordel for elevernes læring.

Læringsprogression
Fremgang i elevens læring.

Elevernes rolle uden tekstLæringsstrategi
Udvikling af børnenes evne til at lære.
Uddannelsesforskning har vist, at samme metoder ikke virker for alle elever, når vi vil skabe øget læring. Det er heller ikke det samme, der virker for den samme elev i dag som i morgen. Der er nemlig så mange faktorer, som spiller en rolle for, om der sker læring, at der ikke kan gives garantier for, at én bestemt metode altid vil føre til et bestemt resultat. Men uddannelsesforskere slår fast, at nogle tilgange og principper for undervisning i højere grad end andre fører til den ønskede læring hos eleverne – og det er disse principper, man bør arbejde ud fra.
Der er fx massiv forskning, som viser, at det har betydelig effekt på elevers læring, når undervisning og læring bliver synlige størrelser. Det vil sige, at lærere opstiller synlige læringsmål med tydelige kriterier for, hvad der skal til for at opfylde dem. Synlig læring kan derfor beskrives som en læringsstrategi med fokus på det enkelte barn, fordi alle elever kan og skal lære mere.

Progression
Synlig læring skelner mellem at være optaget af resultater og progression. Resultater siger noget om, hvor eleven befinder sig på givet tidspunkt, mens progression siger noget om elevens vækst i en given periode. Det er skolens opgave at hjælpe alle elever til at vokse, og progression er derfor langt vigtigere at fokusere på end resultater.

Pædagogernes og lærernes rolle uden tekstProjektgruppen 
Består af projektlederen, de fire kommunale impact coaches (KIC’er) og koordinatoren for 4kommunesamarbejdet.
Projektgruppen varetager de praktiske opgaver i forløbet.

Styreteamet
Udviklingsforløbet ledes af de fire skolechefer.
Formandskabet går på skift mellem de fire kommuner. Styreteamet deltager aktivt i vidensindsamling, formulering af mål for forløbet og ikke mindst i uddannelsesforløb og hyppige besøg på skolerne. Det er en del af styreteamets mål for sig selv, at forholde sig reflekterende over egen betydning for forløbets udvikling.

Synlig læring som tilgang
På baggrund af omfattende forskning (baseret på mere end 60.000 undersøgelser) har den newzealandske forsker John Hattie udviklet en tilgang, der hedder synlig læring. Tilgangen går kort fortalt ud på, at man arbejder systematisk med de 5 elementer, som ser ud til at have allerstørst betydning for elevernes læring.

 • Den synligt lærende elev
 • Kend din virkning
 • Inspireret og passioneret undervisning
 • Effektiv feedback
 • den synligt lærende skole

Vi øver os og forankrer den nye praksis anker

Tankesæt/mindframes
Et sæt af overbevisninger, der ligger til grund for handlinger og beslutninger. John Hattie opstiller otte tankesæt, og hans påstand er, at lærere og ledere, der udvikler disse måder at tænke på, er mere tilbøjelige til at have stor indflydelse på elevernes læring.
Et tankesæt kan være: ”Jeg ser læring som hårdt arbejde."
Via linket kan du få mere viden om John Hatties otte tankesæt for lærere og ledere (åbner Youtube) Klik her

Visible Learning into action
Kompetenceudvikling for lærere og pædagoger.
Forløbet rummer både teoretisk introduktion til synlig læring såvel som praktisk arbejde hjemme på skolen.

Visible Learning Plus
Aktøren, der skal løfte projektets kompetenceudviklingsopgave. 4kommunesamarbejdet har indgået samarbejde med den internationalt anerkendte partner, Visible Learning Plus, og har i fællesskab med dem designet et 3-årigt udviklingsprojekt tilpasset en dansk kontekst. Visible Learning Plus er en dybdegående forandringsmodel for skoleudvikling. Modellen er baseret på principperne om synlig læring, der kommer fra John Hatties forskning.

 

Personerne bag

James Nottingham: Tidligere pædagog, lærer og skoleleder, nu foredragsholder, forfatter og grundlægger af firmaet Challenging Learning.

John Hattie: Newzealandsk uddannelsesforsker, der i 2009 præsenterede en omfattende metaundersøgelse af, hvilke faktorer i skolen der påvirker elevers læringsresultater. Det er hans forskning, synlig læring er baseret på.