Effektberegneren

Effektberegneren

Effektberegneren

Effektberegneren

En effektberegner er et redskab inden for synlig læring, der giver læreren et klart billede af den enkelte elevs faglige udvikling. På Vadgård Skole i Gladsaxe Kommune har man udviklet en simpel effektberegner i Microsoft Excel, hvor læreren med få indtastninger kan måle elevernes progression på bestemte områder – for eksempel stavning, læsning og matematik.

Individuelt tilpasset undervisning

Med effektberegneren er det udelukkende elevens progression, altså den faglige udvikling, der er i fokus.

- Om eleverne ligger på et højt eller lavt fagligt niveau er ikke væsentligt, når vi snakker progression, siger lærer på Vadgård Skole Tine Vorting Balling, der blandt andet underviser i dansk, engelsk og tysk i 7. klasse, og fortsætter:

- Det vigtige er, at der finder en udvikling sted, og at vi dermed støtter alle elever i at blive så dygtige, de kan.

Tine Vorting Balling

Tine Vorting Balling er lærer på Vadgård Skole i Gladsaxe Kommune

Lærerene bruger effektberegneren til at vurdere elevernes faglige udvikling og herefter planlægge undervisningen, så alle elever opnår størst mulig progression.

- Børn har forskellige læringsstile, og jeg bruger også effektberegneren til at danne mig et billede af, hvordan eleverne responderer på forskellige undervisningsmetoder. Nogle fungerer godt i den traditionelle klasseundervisning, mens andre har større udbytte af alternative metoder, for eksempel kreative projekter, som de selv idéudvikler og præsenterer i klassen, og hvor fokus er på det område, de skal styrkes indenfor, siger Tine Vorting Balling.

 Billede01 600

 Tine Vorting Balling og 7.A på Vadgård Skole i Gladsaxe Kommune

Evidens frem for synsning

Når en lærer vurderer elevernes progression, er indsamling af evidens med til at kvalificere indsatsen. Jo mere viden om den enkelte elevs læringsstil og motivation, desto lettere bliver det for læreren at tilpasse undervisningen.

For Tine Vorting Balling er effektberegneren et vigtigt redskab blandt andre til at indsamle evidens, og resultatet bruger hun også i forældresamarbejdet, blandt andet ved skole/hjemsamtalerne.

- I stedet for at fortælle hvordan jeg synes, eleven klarer sig i skolen, giver effektmålingerne et evidensbaseret udgangspunkt for at tale om, hvor eleven klarer sig godt, og hvor der er brug for en særlig indsats, siger Tine Vorting Balling. 

Synlig læring, Gladsaxe Kommune

 Effektberegneren giver læreren et billede af, hvad der motiverer den enkelte elev

Forskningen bag

Den newzealandske uddannelsesforsker John Hattie har på baggrund af sine studier lavet en liste over mere end 150 faktorer, der påvirker elevers læringsudbytte. På John Hatties liste er blandt andet påvirkninger som hjemmemiljø, at gå et år om, lærerens faglige niveau og kammeraters indflydelse.

Synlig læring i Gladsaxe Kommune 

 Fra bogen "Synlig læring - en forældreguide" af Ulla Sjørup og Anne Marie Vinther (Dafolo)

Modellen herover viser, hvordan John Hatties deler effekten af påvirkningsfaktorerne op i fire zoner:

Under 0 (rød) negativ effekt på barnets udvikling
0 – 0,20 (gul) svarer til den naturlige, aldersrelaterede udvikling
0,20 – 0,40 (grøn) er den effekt, størstedelen af undervisningen har
0,40 og op (blå) er zonen for ønskede effekter

Ifølge John Hattie bør lærere og pædagoger fokusere på effektstørrelser på 0,40 eller derover, da de har den største positive effekt på elevernes læring.

Se John Hatties liste over påvirkningsfaktorer her